Templates

Templates

Default Category

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B0 (1000x1400)
B1 (700x1000)
B2 (500x700)
A0 Quer
A1 Quer
A2 Quer
A3 Quer
A4 Quer
A5 Quer
A6 Quer
A7 Quer
A8 Quer
B0 Quer (1400x1000)
B1 Quer (1000x700)
B2 Quer (700x500)
Quadrat (297x297)
Quadrat (296x296)
Quadrat (210x210)
Quadrat (148x148)
Quadrat (120x120)
Quadrat (105x105)
Quadrat (100x100)
Quadrat (99x99)
Quadrat (74x74)
Quadrat (52x52)
Quadrat (50x50)
DIN Lang (100x210)
DIN Lang Quer (210x100)
A1 Lang (420x1189)
A2 Lang (297x841)
A3 Lang (210x594)
A4 Lang (148x420)
A5 Lang (105x297)
A6 Lang (74x210)
A7 Lang (52x148)
A1 Lang Quer (1189x420)
A2 Lang Quer (841x297)
A3 Lang Quer (594x210)
A4 Lang Quer (420x148)
A5 Lang Quer (297x105)
A6 Lang Quer (210x74)
A7 Lang Quer (148x52)
Rund 210 Ø
Rund 148 Ø
Rund 95 Ø
Rund 80 Ø
Rund 40 Ø
Maxipostkarte Hoch (125x235)
Postkarte XL Hoch (120x175)
Postkarte XXL Hoch (140x290)
Ordnerrücken schmal (38x192)
Ordnerrücken breit (61x192)
Gastroblöcke (62x148)
Maxipostkarte Quer (235x125)
Postkarte XL Quer (175x120)
Postkarte XXL Quer (290x140)

Business Cards

Standard Hochformat (55x85)
Standard Querformat (85x55)
Klappkarte Hoch (55x170)
Klappkarte Quer (110x85)
Klappkarte Hoch (85x110)
Klappkarte Quer (170x55)

Calendars

A3
A3 Quer
A4
A4 Quer
A5
A5 Quer
A6
A6 Quer
B2
Streifen (100x435)
A3 Quer
A4 Quer

Door Hangers

100x210
100x240

Envelopes

1/3 A3 Lang (99x420)
1/3 A4 Lang (70x297)
1/3 A5 (70x148)
A4 Quer
A5 Quer
A6 Quer
A7 Quer
DIN Lang Quer (210x100)
Quadrat (99x99)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
A4
A5
A4
A5
A6
A7
DIN Lang (100x210)
A5 Lang (105x297)
A6 Lang (74x210)
1/4 A3 (76x420)
Quadrat (99x99)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
A4
A5
A6
A7
DIN Lang (100x210)
A5 Lang (105x297)
A6 Lang (74x210)
1/4 A3 (74x420)
Quadrat (99x99)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
DIN Lang (100x210)
A7 Quer (105x74)
Quadrat (210x210)
A5 auf A3
A5
A6
A7
A7
A5
A6
DIN Lang (100x210)
A5
A6
A5
A6
DIN Lang (100x210)
A5 Quer
A6 Quer
DIN Lang Quer (210x100)
mit Fenster
ohne Fenster
Nassklebend
mit Fenster
ohne Fenster
Nassklebend
Haftklebend
mit Fenster
ohne Fenster
Nassklebend
Haftklebend
Selbstklebend
mit Fenster
ohne Fenster
Nassklebend
Haftklebend
mit Fenster
ohne Fenster
Nassklebend
Haftklebend
Selbstklebend
A4
A5
A6
A7
A4 Quer
A5 Quer
A6 Quer
A7 Quer
Quadrat (99x99)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
Quadrat (296x296)
DIN Lang (100x210)
DIN Lang Quer (210x100)
A4 Lang (148x420)
A5 Lang (105x297)
A6 Lang (105x210)
Halbes Quadrat (148x296)
A4
A5
A6
A7
DIN Lang (100x210)
1/3 A3 (140x297)
1/3 A4 Lang (71x297)
1/3 A5 (71x148)
A4 Quer
A5 Quer
A6 Quer
A7 Quer
Quadrat (99x99)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
A4
A5
A6
A7
DIN Lang (100x210)
1/3 A3 (140x297)

Lighters

14 x 50 (Einweg)
14 x 52 (Mehrweg)

Menus

A4 (210x297)
A5 (146x210)
A6 (105x148)
A7 (74x105)
DIN Lang (100x210)
A4 Lang (148x420)
A5 Lang (105x297)
A6 Lang (74x210)
Halbes Quadrat (148x296)
A4 Quer (297x210)
A5 Quer (210x148)
A6 Quer (148x105)
A7 Quer (105x74)
DIN Lang Quer (210x100)
Quadrat (99x99)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
Quadrat (296x296)
A4 (210x297)
A4 Quer (297x210)
A5 (148x210)
A5 Quer (297x210)
A6 (105x148)
A6 Quer (148x105)
A7 (75x105)
A7 Quer (105x75)
DIN Lang (100x210)
A3 Lang (99x420)
A4 (210x297)
A4 Quer (297x210)
A5 (148x210)
A5 Quer (210x148)
A6 (105x148)
A6 Quer (148x105)
A7 (74x105)
A7 Quer (105x74)
DIN Lang (100x210)
DIN Lang Quer (210x100)
A4 (210x297)
A5 (148x210)
A5 Quer (210x297)
DIN Lang (100x210)
DIN Lang Quer (210x297)
1/3 A3 (141x297)
1/3 A4 (71x297)
1/3 A5 (71x148)
1/3 A3 (140x297)
1/3 A4 (70x297)
1/3 A5 (70x148)
Quadrat (99x99)
Quadrat (100x100)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
Quadrat (99x99)
Quadrat (100x100)
Quadrat (148x148)
Quadrat (210x210)
A5 Altarfalz (148x210)
A6 Altarfalz (106x148)
A4 (210x297)
A5 (148x210)
A6 (105x148)
DIN Lang hoch (99x210)
A4 Quer (297x210)
A5 Quer (210x148)
A6 Quer (148x105)
DIN Lang Quer (210x99)
Quadrat groß (210x210)
Quadrat medium (148x148)
Quadrat klein (99x99)

Notepads

Gastroblöcke (62x148)
A4 Umschlag für Blöcke mit 25 Seiten
A4 Umschlag für Blöcke mit 50 Seiten
A4 Quer Umschlag für Blöcke mit 25 Seiten
A4 Quer Umschlag für Blöcke mit 50 Seiten
A5 Umschlag für Blöcke mit 25 Seiten
A5 Umschlag für Blöcke mit 50 Seiten
A5 Quer Umschlag für Blöcke mit 25 Seiten
A5 Quer Umschlag für Blöcke mit 50 Seiten

Presentation Folders

für A4
für A5
für A4 1mm
für A4 5mm
für A5 1mm
für A5 5mm
für A4 1mm mit Fenster
für A4 5mm mit Fenster

Roll Labels

85cm x 200cm